Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-11-04 19:43:29
Ändrad:
2022-03-18 10:43:46
sv

Bash

Vanliga terminalkommandon i Linux.

| Debian man pages | Ubuntu man pages |

| Bash by example 1 2 | Advanced Bash-Scripting Guide |

| File test operators | Comparison operators | nano text editor |

Kolla (sökväg till) kommando:

which date eller whereis date eller type date

Kolla om ett paket är installerat: dpkg -s paketnamn 

One-line loop:

while true; do foo; sleep 2; done

Skriv ut rad 11 till 15 från en fil:

head -n 15 numbers.txt | tail -n 5

 

Aritmetik

Bash Scripting Tutorial - 4. Arithmetic |

Aritmetik med heltal:

count=0 && let count+=1 && echo $count bör ge svaret 1

echo $(( 1+1 )) bör ge svaret 2

count=0 && ((count++)) && echo $count bör ge svaret 1

count=0 && let count=count+1 bör ge svaret 1

Aritmetik med decimaler:

sudo apt install bc

echo "scale=2; 3/2" | bc bör ge svaret 1.50

echo "scale=4; 899.07000732422 + 899.07000732422 + 899.07000732422 + 899.07000732422" | bc

Ger svaret 3596.28002929688

 

read

| ss64 | Linuxorg |

I/O Redirection

| tldp.org |

> Skriv över
>> Lägg till
0 stdin (standard input)
1 stdout (standard output)
2 stderr (standard error)

Omdirigera både stdout och stderr till en textfil, läggs till efter befintligt innehåll:

./skript.sh >> log.txt 2>&1

2>&1 kan även skrivas &>

Omdirigera all output av kommandot ls till intet:

ls > /dev/null 2>&1

Omdirigera stdout och stderr till intet och skicka exekveringen till bakgrunden:

bash /path/to/your/script.sh > /dev/null 2>&1 &

Kör kedjade kommandon och omdirigera stdout och stderr till en fil:

{ echo "Hello" && echo "World"; } > ~/test2.txt 2>&1

 

Skript

if aptitude search '~i ^smbfs$'; then
    echo "ja"
else echo "nej"

Fel

Felmeddelande vid inläsning från fil:

: command not found

Ändra radslut från Win (CRLF) till Unix (LF).

vi / vim texteditor

| vim wiki |

 

screen

Växla till nästa fönster: ctrl+a och n

Växla till föregående fönster (previous): ctrl+a och p

Koppla ifrån session (detach): ctrl+a och d

Återansluta till frånkopplad session: screen -r

Återansluta till avbruten session: screen -d -r

Skrolla en sida: ctrl+a och ESC och PGUP/PGDWN eller pil upp/pil ner. Avbryt med ESC.

 

curl

| Hemsida | Tutorial | Debian man page |

Installera med: sudo apt install curl

Skicka data via HTTP GET från kommandoraden (mellanslag ersätts med %20):

curl http://example.com/test.php?mydata=myvalue&name=Per%20Yin

Skicka data via HTTP POST från en terminal:

curl --data "id=23&name=Per Yin"  http://www.example.com/test.php

curl för php7 (Ubuntu 16.04): sudo apt install php-curl 

mysql

| bash-mysql |

mysql -h$dbhost -u$dbuser -p$dbpass -D$dbname -e"SHOW TABLES";

imagemagick

Installera: sudo apt install imagemagick

identify

Bildinformation, inklusive exif:

identify -verbose image.jpg

convert

Ubuntu manpages: | convert |

Konvertera flera bilder till en pdf: convert -compress jpeg minaBilder*.jpg minaBilder.pdf

Konvertera pdf till bild: convert file.pdf file.png (alternaivt jpg eller flera andra format)

Modifiera kvaliteten med -density: convert -density 150 file.pdf file.jpg

 

beep

sudo modprobe pcspkr

sudo sh -c "echo -e '\a' > /dev/console"

 

System temp

Ubuntu 16.04 - Intel i7

grep "" /sys/devices/platform/coretemp.?/hwmon/hwmon?/temp?_label

cat /sys/class/thermal/thermal_zone2/type

cat /sys/class/thermal/thermal_zone2/temp

 

Kommentarer till sidan Bash