Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-12-16 10:54:00
Ändrad:
2017-04-16 12:58:42
sv

MySQL baksida

Migrera Accessdatabas (Paletten) till MySQL-backend  på en SMEserver.

Ge tillstånd att kontakta MySQL (i SMEserver) från LAN, logga in till konsollen som root:

config setprop mysqld LocalNetworkingOnly no
expand-template /etc/my.cnf
sv t /service/mysqld

Inställningen kan kontrolleras med:

config show mysqld

Logga in i MySQL Monitor och skapa ny tom databas:
mysql
create database paletten1;

MySQL manual om GRANT-kommando
Skapa tillfällig global databasanvändare från LAN (under migrering):

GRANT ALL
ON *.*
TO 'paletten_u1'@'%'
IDENTIFIED BY 'password';

Skapa permanent databasanvändare för Access-frontend från LAN:

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, LOCK TABLES
ON paletten1.*
TO 'paletten_u2'@'10.10.60.%'
IDENTIFIED BY 'password';

Skapa begränsad lokal databasanvändare (för senare användning från webservern):

GRANT SELECT
ON paletten1.*
TO 'paletten_u3'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'password';

Installera MySQL GUI-tools.
Kör Migration-toolkit och migrera Access-Paletten till MySQL-paletten1.

Installera MySQL OBDC-connector på dom datorer som kör Paletten via Access.
Ta bort tabellerna i Access-Paletten.
Länka in tabellerna från MySQL-Paletten1.

Testkör via Access (som nu reducerats till framsida).

Installera phpMyAdmin på servern för enklare administration.

Ta bort MySQL-användaren paletten_u1

Klart!

Kommentarer till sidan MySQL backend